Algemene Voorwaarden

Woord vooraf: 

Het liefst stel ik als enige voorwaarde dat we het ontzettend gezellig maken. Als jullie daar ook zo over denken, hebben we de voorwaarden hieronder helemaal niet nodig. Mocht het helaas toch onverhoopt anders gaan dan we zouden willen, of het lukt ons niet om elkaar te begrijpen, dan hebben we in ieder geval iets om op terug te vallen. 


Definities:

Opdrachtnemer: L.P. Hennevanger

Opdrachtgever: iedere persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of aan wie Opdrachtnemer binnen de context van de leveringsomvang een Dienst gaat leveren, levert of geleverd heeft.

Dienst: de door Opdrachtnemer geleverde dienst, zijnde het vervoeren van Opdrachtgever ("het bruidspaar") conform de leveringsomvang, zoals per e-mail wordt, is of werd overeengekomen.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die Opdrachtnemer levert. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Opdrachtnemer. 

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de voorwaarden voor levering en betaling. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wijst Opdrachtnemer alle afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2. Leveringsomvang

2.1 Opdrachtnemer levert in persoon chauffeursdiensten in de Jaguar XJ die op de Startpagina staat afgebeeld. Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de auto technisch en cosmetisch in deugdelijke staat verkeert. Per e-mail wordt de leveringsomvang overeengekomen en gecorrespondeerd. Deze afspraken zijn bindend en kunnen in geval van onduidelijkheid of dispuut te allen tijde worden geraadpleegd.

3. Prijzen

3.1 De prijzen staan vermeld op de Startpagina. Hoewel de leveringsomvang in tijd en afstand is afgebakend, kan de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag afwijken indien a) vooraf al blijkt dat het aantal kilometers op de datum van levering ("trouwdatum") meer is dan het aantal vrije kilometers in de basisprijs, b) op de datum van levering op verzoek van Opdrachtgever meer kilometers gereden moeten worden dan het aantal vrije kilometers in de basisprijs of c) als de tijd voor een halve dag op verzoek van Opdrachtgever met minimaal 30 minuten wordt overschreden. In het laatste geval geldt een toeslag van €50 per uur! 

3.2 Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op deze website zijn staan vermeld in euro en zijn inclusief 9% btw.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 20 werkdagen (4 weken) zonder opgave van reden te ontbinden. Deze termijn begint vanaf het moment dat Opdrachtnemer het gereserveerde dagdeel/de gereserveerde dag per e-mail aan Opdrachtgever bevestigd heeft. Als Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen deze termijn ontbindt, gaat Opdrachtgever akkoord dat Opdrachtnemer hiervoor een compensatie van €100 in rekening brengt en Opdrachtgever een factuur verstuurt conform lid 2.2.

5. Gegevensbeheer

5.1 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in een eigen administratie en op een lokale schijf, dus niet in de cloud. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de levering van de Dienst. Opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal persoonsgegevens van Opdrachtgevers nooit aan derden verstrekken. Opdrachtnemer respecteert de privacy van Opdrachtgevers en behandelt deze gegevens vertrouwelijk.

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat de overeenkomst door Opdrachtnemer is bevestigd en aan Opdrachtgever per e-mail is gecorrespondeerd.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Bij het aangaan van de overeenkomst gaat Opdrachtnemer akkoord met het ontvangen van een factuur op het e-mailadres dat Opdrachtgever gebruikt heeft om de overeenkomst aan te gaan. Opdrachtnemer verstuurt Opdrachtgever tijdig en vóór levering de factuur op basis van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen vóór levering van de Dienst voldaan te zijn. Bij afwijking van de leveringsomvang conform bepaling b of c in lid 3.1 verstuurt Opdrachtnemer Opdrachtgever na datum van levering een aanvullende factuur voor de extra kosten. Op de basisfactuur, alsmede een eventuele factuur ter compensatie van ontbinding na de herroepingsperiode, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtnemer zal deze termijn duidelijk op de factuur vermelden. 

8. Overmacht

8.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is ten gevolge van een overmachtssituatie.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoord te komen. Indien de auto niet kan worden ingezet door technische gebreken, indien Opdrachtnemer onverhoopt ziek is geworden waardoor de Dienst niet in persoon geleverd kan worden (waarbij alle inspanningen zullen worden gedaan om een andere chauffeur in te schakelen), in geval van overheidsmaatregelen,  natuurrampen, onveilige weersomstandigheden (vanaf code oranje) gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Opdrachtnemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer het vooraf betaalde bedrag voor de overeengekomen leveringsomvang binnen 14 dagen na de leveringsdatum restitueren op het rekeningnummer dat Opdrachtgever gebruikt heeft om de factuur te betalen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Hoewel met betrekking tot de website en de Dienst de uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en de gevolgen daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard.

9.2 Alle aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de Opdrachtnemer wordt gerestitueerd met een maximum van de vooruitbetaalde factuur.

9.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4 Eveneens uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

9.4.1 onoordeelkundig en onrechtmatig gebruik van de website en/of de Dienst;

9.4.2 anderszins, niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.

9.5 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle te Nederland kennis, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Laatst bijgewerkt op 15 april 2020